Algemene Voorwaarden

Artikel 1.
Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. DELUXE WANDELWAGENS: gevestigd aan de Duinkerkenstraat 28 (9723 BR) te Groningen.
 2. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met DELUXE WANDELWAGENS en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 3. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen DELUXE WANDELWAGENS en Klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 4. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Artikel 2.
Toepasselijkheid 

 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van DELUXE WANDELWAGENS, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
 2. Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DELUXE WANDELWAGENS uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Wanneer door DELUXE WANDELWAGENS gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat DELUXE WANDELWAGENS onderhavige voorwaarden soepel toepast. 
 4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DELUXE WANDELWAGENS, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
 5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met DELUXE WANDELWAGENS in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DELUXE WANDELWAGENS vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 6. DELUXE WANDELWAGENS behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen.

Artikel 3.
Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van DELUXE WANDELWAGENS zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 2. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van DELUXE WANDELWAGENS zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

Artikel 4.
Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tot koop tussen DELUXE WANDELWAGENS en Klant komt tot stand zodra Klant het via de webshop gedane aanbod aanvaardt. 
 2. DELUXE WANDELWAGENS is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

Artikel 5.
Levering en termijnen 

 1. Indien DELUXE WANDELWAGENS een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant DELUXE WANDELWAGENS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DELUXE WANDELWAGENS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

Artikel 6.
Facturatie en betaling 

 1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door DELUXE WANDELWAGENS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke DELUXE WANDELWAGENS maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Klant. In dat geval is de Klant een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door DELUXE WANDELWAGENS gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Klant die als consument aangemerkt kan worden, geldt de wettelijke regeling.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van DELUXE WANDELWAGENS en de verplichtingen van de wederpartij jegens DELUXE WANDELWAGENS onmiddellijk opeisbaar. 
 5. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 6. DELUXE WANDELWAGENS is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 7. Indien met Klant meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met DELUXE WANDELWAGENS gesloten overeenkomst. 

Artikel 7.
Opschorting en ontbinding 

 1. Indien de Klant in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is DELUXE WANDELWAGENS, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel vaneen aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Klant schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 
 2. Voorts is DELUXE WANDELWAGENS gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
  1. de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  2. de Klant zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
  3. de onderneming van de Klant wordt geliquideerd;
  4. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de Klant wordt overgenomen;
  5. de Klant zijn huidige onderneming staakt; 
  6. buiten toedoen van DELUXE WANDELWAGENS op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, dan wel indien de Klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. 
 3. Bedragen die DELUXE WANDELWAGENS vóór de ontbinding aan de Klant heeft gefactureerd in verband met hetgeen DELUXE WANDELWAGENS reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Klant aan DELUXE WANDELWAGENS verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 
 4. Indien de Klant, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is DELUXE WANDELWAGENS gerechtigd haar verplichtingen jegens de Klant op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden te zijn. Hiertoe is DELUXE WANDELWAGENS eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 5. Klant kan, voor zover hij als consument kan worden aangemerkt, volgens geldend consumentenrecht het aangekochte product binnen de 14 dagen na levering zonder opgave van redenen voor retourzending aanmelden. DELUXE WANDELWAGENS is in zulks geval gehouden het gehele aankoopbedrag inclusief de in rekening gebrachte verzendkosten terug te betalen binnen 14 dagen nadat Klant zich heeft aangegeven van dit recht gebruik te maken. De kosten voor de retourzending komen echter voor rekening van de Klant.
 6. Klant dient de conform lid 5 van dit artikel te retourneren goederen binnen 14 dagen na de in dat lid bedoelde retourmelding in de macht van DELUXE WANDELWAGENS te brengen. 
 7. DELUXE WANDELWAGENS behoudt zich het recht voor de in het voorgaande lid bedoelde betaling op te schorten tot het moment dat het retour gezonden product daadwerkelijk is ontvangen.

Artikel 8.
Aansprakelijkheid 

 1. Indien DELUXE WANDELWAGENS aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
  2. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DELUXE WANDELWAGENS aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan DELUXE WANDELWAGENS kunnen worden toegerekend.
 2. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van DELUXE WANDELWAGENS. 

Artikel 9.
Overmacht 

 1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie DELUXE WANDELWAGENS voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor DELUXE WANDELWAGENS als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien DELUXE WANDELWAGENS onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien. 
 2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Klant DELUXE WANDELWAGENS in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten. 
 3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van DELUXE WANDELWAGENS uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen. 

Artikel 10.
Conformiteit en garantie

 1. DELUXE WANDELWAGENS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat DELUXE WANDELWAGENS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door DELUXE WANDELWAGENS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover DELUXE WANDELWAGENS kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 werkdagen na levering aan DELUXE WANDELWAGENS schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van DELUXE WANDELWAGENS komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. DELUXE WANDELWAGENS is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 
 5. De garantie geldt niet indien: 
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van DELUXE WANDELWAGENS en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11.
Geheimhouding 

 1. DELUXE WANDELWAGENS zal de persoonlijke gegevens van de Klant slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 12.
Gebreken en klachttermijn 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of verleende diensten dienen door de Klant binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten en producten schriftelijk te worden gemeld aan DELUXE WANDELWAGENS. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. DELUXE WANDELWAGENS zal ontvangen klachten binnen 14 dagen in behandeling nemen.
 2. Indien een klacht gegrond is zal DELUXE WANDELWAGENS de werkzaamheden c.q. diensten alsnog verrichten respectievelijk leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Bij DELUXE WANDELWAGENS ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DELUXE WANDELWAGENS binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van DELUXE WANDELWAGENS niet op, tenzij DELUXE WANDELWAGENS schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door DELUXE WANDELWAGENS, zal DELUXE WANDELWAGENS naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 8. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal DELUXE WANDELWAGENS slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 13.
Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van DELUXE WANDELWAGENS

Artikel 14.
Persoonsgegevens

1. DELUXE WANDELWAGENS verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

Artikel 15.
Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle door DELUXE WANDELWAGENS gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van DELUXE WANDELWAGENS, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat DELUXE WANDELWAGENS met de Klant kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.